Locaties

Wet langdurige zorg

Wat houdt de Wet langdurige zorg (Wlz) in?
Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is geschikt voor mensen die als gevolg van hun psychische kwetsbaarheid veel moeite hebben met het voeren van de regie op hun hulpvraag en de zorg die daarbij hoort. De cliënten die onder de Wlz horen hebben hiervoor langdurig zorg en/of ondersteuning nodig.

De Wlz is levenslang geldig en biedt alle langdurige zorg, zoals begeleiding, dagbesteding, verpleging en verzorging.

Hoe werkt de aanmelding?
Vanaf 1 januari kan men een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen, bijvoorbeeld voor beschermd wonen of een modulair pakket thuis (mpt).

Met een Wlz-indicatie hoeft een cliënt geen steun meer aan te vragen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is altijd een indicatiebesluit nodig waarin staat welke zorg de cliënt nodig heeft. Dit kan aangevraagd worden bij het CIZ. Lees hier hoe een aanvraag voor zorg uit de Wlz werkt en hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt. De cliënt maakt vervolgens samen met zijn of haar persoonlijk begeleider de inschatting of de Wlz passend is. De persoonlijk begeleider coördineert het proces van de aanvraag van een indicatie. Voor een zorgvuldige beoordeling, heeft het CIZ een recente (van ná 1 juli 2019) diagnose en prognose nodig van een behandelaar. De cliënt ondertekent zelf de aanvraag. Medewerkers van het CIZ bepalen vervolgens of de cliënt voldoet aan de Wlz-toelatingseisen.

Wlz en MindUp
Cliënten die in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie kunnen gebruikmaken van zorg en ondersteuning bij de verschillende onderdelen van GGZ Friesland (zie infographic). GGZ Friesland en MindUp spannen zich ervoor in dat iemand bij de start van het Wlz-traject blijft wonen op zijn huidige woonplek en de eigen behandelaar behoudt bij overgang naar de Wlz. Gedurende het traject wordt in samenspraak met de cliënt onderzocht welk aanbod vanuit de Wlz binnen MindUp het meest passend is bij de wensen van de cliënt en de daaruit voortkomende herstelvragen.

Wonen bij MindUp
Bij MindUp wonen cliënten die intensieve en langdurige ondersteuning ontvangen. Vanaf 2021 zal voor hen met name dus de financiering veranderen. In onze beschermde woonvormen wonen mensen die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet en cliënten die vanaf 1 januari 2021 financiering ontvangen vanuit de Wlz.

In contact met onze bewoners bieden wij maatwerk en creëren wij een milieu wat passend is om bewoners vanuit verschillende doelgroepen te kunnen ondersteunen. Naast de cliënten die reeds wonen bij MindUp kunnen ook cliënten die dat niet doen zich aanmelden bij MindUp op het moment dat er een Wlz-indicatie is.

Modulair pakket thuis
Zoals eerder genoemd, is het voor cliënten binnen de Wlz ook mogelijk om de Wlz-zorg thuis te ontvangen en niet te verhuizen naar een locatie van GGZ Friesland. Dat is geregeld binnen het ‘modulair pakket thuis’ (mpt). Dit is een ‘pakket zorg’ voor cliënten met een indicatie voor de Wlz. Er wordt per cliënt beoordeeld of het mpt geschikt is in de situatie. 

Lees hier meer informatie over het modulair pakket thuis. In dit stuk wordt uitgelegd wat het is, wat er binnen het mpt valt en wat de taken zijn van de zorgverleners binnen het mpt.

Downloads
Direct hulp nodig?