Locaties

Individuele begeleiding

Eén van de vormen van begeleiding die MindUp biedt, is de individuele begeleiding. Deze richt zich op verschillende facetten.

Activering
Een van de producten van ons is de activering, deze is in te zetten op trede 1, 2, en 3 van de Participatieladder. Doel is het bevorderen van participatie door de cliënt.

Activering biedt mensen met psychiatrische beperkingen, op methodische wijze, individuele ondersteuning en begeleiding bij het vinden van zinvolle werk- en/of dagactiviteiten. Daardoor wordt de participatie en integratie in de maatschappij bevorderd. De trajectbegeleider maakt gebruik van verschillende mogelijkheden binnen en buiten MindUp, die afgestemd zijn op de verschillende doelgroepen en individuele doelen van cliënten.

Begeleiding bij zelfstandig wonen
Door psychische of psychiatrische kwetsbaarheid kan het voor mensen lastig zijn om zichzelf staande te houden. Mensen kunnen moeite hebben om goed voor zichzelf te zorgen of ze kunnen bijvoorbeeld slecht tegen alleen zijn. Ze hebben ondersteuning nodig bij hun daginvulling en vinden het lastig om een goede structuur in hun dag aan te brengen. MindUp biedt begeleiding bij het wonen op die gebieden waar dat nodig is. Hier vindt u meer informatie.

Individuele Rehabilitatie Benadering
De zogeheten IRB is in te zetten op trede 3,4 en 5 van de Participatieladder. Doel van deze individuele rehabilitatiebenadering is het ondersteuning bij het vinden van werken, leren, wonen en het doen van activiteiten.

Mensen met psychiatrische beperkingen helpen we om beter te functioneren door middel van het aanleren van vaardigheden en het creëren van een netwerk dat ze nodig hebben. Zodoende kunnen ze met succes en naar tevredenheid wonen, werken en leren. Ook kunnen ze hierdoor sociale contacten opdoen in de omgeving van hun keuze, met zo min mogelijk professionele hulp.

Activering re-integratie en arbeid
De activering naar re-integratie en arbeid is op de Participatieladder in te zetten op trede 4, 5 en 6. Het doel is om via arbeid op een van onze werkplaatsen zo goed mogelijk aan te sluiten en een reguliere werplek en zelfs doorstroom daarheen.

De cliënt wordt aangemeld door de uitkerende instantie. In een adviesgesprek wordt een trajectplan opgesteld waarin staat welke stappen worden ondernomen. De cliënt gaat werken op een van onze werkplaatsen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij een reguliere werkplek en om gewenste vaardigheden zo realistisch mogelijk te oefenen, bedraagt de startplaatsing minimaal vier dagdelen met een opbouw naar acht dagdelen.

Gedurende het traject wordt een arbeidsvaardigheidmeting afgenomen. Na zes maanden wordt er een eindrapport opgesteld met daarin eventueel een advies voor uitstroom naar de module Individual Placement & Support 1 en 2.

Individueel Placement & Support (IPS 1 en 2)
IPS biedt mensen met ernstige psychiatrische beperkingen doorlopend ondersteuning bij het verwerven en behouden van werk. Dit is op vrijwillige basis. Het doel is re-integratie op de arbeidsmarkt.

Het stelt de cliënt in staat om het volgende bereiken:

  • Een reguliere baan in de samenleving;
  • Een salaris tenminste gelijk aan het minimumloon;
  • Een geïntegreerde werkomgeving: (ook) mensen zonder handicaps.

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen.

Direct hulp nodig?